Soutěžní řád

I Obecná pravidla

1) Fotosoutěž DIPOL (dále jen „soutěž“) pořádá společnost DIPOL Spółka Jawna se sídlem v Krakově, ulice Ciepłownicza 40, DIČ: 6780101049, IČO: 350509592 (dále jen „organizátor“).

2. Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek – konkurs.dipol.com.pl (dále jen „webové stránky“), které patří organizátorovi.

Třetím účastníkem soutěže je osoba, která:

 • používá Službu a odeslal do Soutěže alespoň 1 fotografii.
 • přečetl a přijal všechna ustanovení těchto pravidel (zaslání fotografií do soutěže není možné bez přijetí těchto pravidel).

Soutěžící potvrzuje, že:

 • Je autorem zaslaných fotografií a má k nim autorská práva.
 • je plnoletý v zemi, jejíž je občanem.
 • Vlastní práva na zveřejnění podobizen osob na jím zaslaných fotografiích a přijímá veškeré nároky jakékoli povahy, které by zobrazené osoby a/nebo jejich zástupci mohli vznést vůči organizátorovi soutěže. V případě porušení autorských práv nese odpovědnost účastník.
 • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2016, položka 922).
 • souhlasí s tím, aby organizátor bezplatně použil jím zaslané fotografie v jakékoli formě a kdykoli k propagaci soutěže a společnosti DIPOL.
 • povoluje umístění jím zaslaných fotografií na facebookové stránce (www.facebook.com/dipolnet) organizátora.

II Účast v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze dospělí. 2.

Účast v soutěži je bezplatná. 3.

Účast v soutěži je dobrovolná. 4.

4. Účast v soutěži je možná pouze prostřednictvím služby. Fotografie zaslané jinými prostředky nebudou přijaty.

5. Jeden účastník může zaslat maximálně 3 fotografie.

6. Obecné požadavky organizátora týkající se fotografií:

 • Pokud je zaslaná fotografie pornografická, rasistická nebo jakýmkoli způsobem uráží ostatní účastníky nebo pořadatele, nebude do soutěže přijata.
 • Pokud se přihlášená fotografie zúčastnila předchozích ročníků soutěže, nebude do soutěže přijata.
 • Fotografie zaslané do soutěže MUSÍ obsahovat anténu jakéhokoli druhu. Pod pojmem „anténa“ se rozumí: zařízení, které převádí elektromagnetické vlny na elektrické signály a naopak. Anténa musí být viditelná tak, aby ji bylo možné odlišit od pozadí a okolí. Odchylky od tohoto pravidla (např.: na obrázku je místo antény její stín nebo pouze její odraz, např. v zrcadle nebo ve vodě) budou posuzovány individuálně moderátory ověřujícími příspěvky do soutěže. Rozhodnutí moderátorů jsou konečná.
 • Práce vytvořené umělou inteligencí (AI) nebudou do soutěže přijaty.

7. Specifické požadavky organizátora týkající se fotografií:

 • Přijímají se soubory ve formátu .jpg, .png nebo .gif s minimálním rozlišením 1200 x 800 pixelů.
 • Fotografie nesmí obsahovat grafiku nebo text přidané při postprodukci nebo prvky vložené z jiných fotografií.
 • Fotomontáže kombinující fotografie z různých souborů nebo měnící původní kompozici fotografie nejsou povoleny.

8) Pořadatel nemusí přijmout zaslané fotografie bez udání důvodů.

9. Po kladném ověření souladu fotografií s těmito pravidly budou práce zveřejněny v rámci služby.

III. Hodnocení fotografií

(1) Všechny předložené fotografie, které prošly prvním ověřením z hlediska souladu s pravidly, vyhodnotí porota jmenovaná pořadatelem.

2. Porota provede hodnocení po skončení soutěžního období, tj. po 29. září 2023.

IV Ceny

1. hlavní cena, ceny za druhé a třetí místo a předpokládají se i vyznamenání. Počet udělených vyznamenání bude stanoven během hodnocení shromážděných fotografií. 2.

2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit ceny na jiné, vyšší nebo stejné hodnoty, v případě události mimo kontrolu organizátora, která by zabránila zaslání cen výhercům soutěže.

V Jízdní řád

 • 26. června 2023 – zahájení soutěže, začátek přijímání fotografií.
 • 29. září 2023 – konec přijímání fotografií.
 • 23. října 2023 – vyhlášení seznamu vítězů. Výsledky soutěže budou vyhlášeny ve zpravodaji TV-SAT, CCTV, WLAN, na webových stránkách konkurs.dipol.com.pl a na facebookové stránce organizátora. Výherci budou dodatečně informováni e-mailem.
 • 27. listopadu 2023 – konečné datum pro odeslání cen pořadatelem. Lhůta může být změněna, pokud výherce soutěže nestihne do této doby zaslat své adresní údaje pro zaslání výhry.

VI Ochrana osobních údajů

Organizátor bude od účastníků shromažďovat následující údaje:

 • E-mailová adresa.
 • Jméno a příjmení. 2.

Organizátor bude od výherců shromažďovat také následující údaje:

 • Adresa bydliště (pro zaslání ceny).
 • Kontaktní telefonní číslo. 3.

Třetí Osobní údaje účastníků a výherců budou zpracovávány za účelem účasti v soutěži, vyřizování stížností, určení výherce a předání výhry, jakož i pro informační účely (zasílání informací o zahájení a ukončení soutěže).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pro účast v soutěži nezbytné. Osoby, které poskytují osobní údaje, mají právo na:

 • Přístup k údajům.
 • Oprava údajů.
 • Vymazání dat.

5 Máte právo kdykoli získat přístup k osobním údajům, které se vás týkají, opravit je, vymazat nebo omezit jejich zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit v sídle správce údajů, korespondenčně, prostřednictvím elektronické komunikace nebo telefonicky.

6 Správcem osobních údajů získaných od účastníků a výherců je společnost DIPOL Spółka Jawna se sídlem v Krakově, Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úřední věstník EU L 119/1 ze dne 4.5.2016 [RODO] a vnitrostátní zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

7 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO, tj. váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány až do jejich odvolání nebo do vyřešení soutěže – podle toho, co nastane dříve. V případě osobních údajů výherce budou tyto údaje zpracovávány po dobu maximálně 6 měsíců od data vyúčtování soutěže.

VII Závěrečná ustanovení

První konečný a neodvolatelný výklad těchto pravidel náleží organizátorovi.

2) Soutěž není nijak sponzorována, podporována ani prováděna společností Facebook a není s ní nijak spojena (každý účastník se plně zprostí odpovědnosti za Facebook).

V případě, že Účastník učiní jakýkoli úkon, který je v rozporu s těmito Podmínkami, nebo jakýkoli úkon, jehož cílem je dosáhnout vítězství v Soutěži v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo dobrými mravy, vyhrazuje si Organizátor právo ověřit výsledky a vyloučit Účastníka ze Soutěže. V případě vyloučení účastníka ze soutěže je účastník povinen vrátit obdrženou výhru. Vrácení výhry nevylučuje právo pořadatele požadovat po účastníkovi náhradu škody za obecných podmínek. 4. Výhru lze vrátit pouze v případě, že je výhra předána.

V případě, že se některé z prohlášení Účastníka uvedených v těchto Pravidlech ukáže jako věcně a/nebo právně nesprávné, nese Účastník v případě jakýchkoli nároků třetích stran výhradní a plnou odpovědnost a prohlašuje, že uhradí veškeré související škody vzniklé Organizátorovi. Ve výše uvedené situaci je navíc účastník ze soutěže vyloučen a je povinen neprodleně vrátit výhru udělenou pořadatelem.

5 Tento řád nabývá účinnosti dnem zahájení soutěže, tj. 26. června 2023.